هاست لینوکس آمریکا - cPanel

Plan SF
 • 100 مگابایت |فضای میزبانی
 • نامحدود |پهنای باند ماهانه
 • cPanel 11.x |کنترل پانل
 • 2 |تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود |دیگر امکانات
Plan SE
 • 250 مگابایت |فضای میزبانی
 • نامحدود |پهنای باند ماهانه
 • cPanel 11.x |کنترل پانل
 • 3 |تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود |دیگر امکانات
Plan SD
 • 500 مگابایت |فضای میزبانی
 • نامحدود |پهنای باند ماهانه
 • cPanel 11.x |کنترل پانل
 • 5 |تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود |دیگر امکانات
Plan SC
 • 1 گیگابایت |فضای میزبانی
 • نامحدود |پهنای باند ماهانه
 • cPanel 11.x |کنترل پانل
 • نامحدود |تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود |دیگر امکانات
Plan SB
 • 2 گیگابایت |فضای میزبانی
 • نامحدود |پهنای باند ماهانه
 • cPanel 11.x |کنترل پانل
 • نامحدود |تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود |دیگر امکانات
Plan SA
 • 4 گیگابایت |فضای میزبانی
 • نامحدود |پهنای باند ماهانه
 • cPanel 11.x |کنترل پانل
 • نامحدود |تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود |دیگر امکانات
Plan PF
 • 6 گیگابایت |فضای میزبانی
 • نامحدود |پهنای باند ماهانه
 • cPanel 11.x |کنترل پانل
 • نامحدود |تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود |دیگر امکانات
Plan PE
 • 8 گیگابایت |فضای میزبانی
 • نامحدود |پهنای باند ماهانه
 • cPanel 11.x |کنترل پانل
 • نامحدود |تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود |دیگر امکانات
Plan PD
 • 10 گیگابایت |فضای میزبانی
 • نامحدود |پهنای باند ماهانه
 • cPanel 11.x |کنترل پانل
 • نامحدود |تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود |دیگر امکانات
Plan PC
 • 12 گیگابایت |فضای میزبانی
 • نامحدود |پهنای باند ماهانه
 • cPanel 11.x |کنترل پانل
 • نامحدود |تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود |دیگر امکانات
Plan PB
 • 14 گیگابایت |فضای میزبانی
 • نامحدود |پهنای باند ماهانه
 • cPanel 11.x |کنترل پانل
 • نامحدود |تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود |دیگر امکانات
Plan PA
 • 16 گیگابایت |فضای میزبانی
 • نامحدود |پهنای باند ماهانه
 • cPanel 11.x |کنترل پانل
 • نامحدود |تعداد سایت قابل میزبانی
 • نامحدود |دیگر امکانات

Powered by WHMCompleteSolution