هاست حرفه ای ویندوز

WIN PF
 • 6 گیگابایت | فضای میزبانی
 • نامحدود | پهنای باند ماهانه
 • Plesk 11.x | کنترل پانل
 • نامحدود | دیگر امکانات
 • نامحدود | دیتابیس
WIN PE
 • 8 گیگابایت | فضای میزبانی
 • نامحدود | پهنای باند ماهانه
 • Plesk 11.x | کنترل پانل
 • نامحدود | دیگر امکانات
WIN PD
 • 10 گیگابایت | فضای میزبانی
 • نامحدود | پهنای باند ماهانه
 • Plesk 11.x | کنترل پانل
 • نامحدود | دیگر امکانات
WIN PC
 • 12 گیگا بایت | فضای میزبانی
 • نامحدود | پهنای باند ماهانه
 • Plesk 11.x | کنترل پانل
 • نامحدود | دیگر امکانات
WIN PB
 • 2 گیگا بایت | فضای میزبانی
 • نامحدود | پهنای باند ماهانه
 • Plesk 11.x | کنترل پانل
 • نامحدود | دیگر امکانات
WIN PA
 • 4 گیگا بایت | فضای میزبانی
 • نامحدود | پهنای باند ماهانه
 • Plesk 11.x | کنترل پانل
 • نامحدود | دیگر امکانات

Powered by WHMCompleteSolution