وب کنفرانس

VC1 0 موجود است
 • کاربر همزمان=> 10 کاربر
 • ترافیک=> نامحدود
 • نرم افزار=> Adobe Connect
 • فضای اشتراک گذاری=>10 گیگابایت
 • پورت شبکه=> 1گیگابیت
VC2 0 موجود است
 • کاربر همزمان=> 15 کاربر
 • ترافیک=> نامحدود
 • نرم افزار=> Adobe Connect
 • فضای اشتراک گذاری=>20 گیگابایت
 • پورت شبکه=> 1گیگابیت
VC3 0 موجود است
 • کاربر همزمان=> 30 کاربر
 • ترافیک=> نامحدود
 • نرم افزار=> Adobe Connect
 • فضای اشتراک گذاری=>30 گیگابایت
 • پورت شبکه=> 1گیگابیت
VC4 0 موجود است
 • کاربر همزمان=> 50 کاربر
 • ترافیک=> نامحدود
 • نرم افزار=> Adobe Connect
 • فضای اشتراک گذاری=>60 گیگابایت
 • پورت شبکه=> 1گیگابیت
VC5 0 موجود است
 • کاربر همزمان=> 100 کاربر
 • ترافیک=> نامحدود
 • نرم افزار=> Adobe Connect
 • فضای اشتراک گذاری=>90 گیگابایت
 • پورت شبکه=> 1گیگابیت
VC6 0 موجود است
 • کاربر همزمان=> 200 کاربر
 • ترافیک=> نامحدود
 • نرم افزار=> Adobe Connect
 • فضای اشتراک گذاری=>150 گیگابایت
 • پورت شبکه=> 1گیگابیت

Powered by WHMCompleteSolution