هاست ویندوز ایران - Plesk

پلن IR-WIN SF
 • 100 مگابایت | فضای میزبانی
 • نامحدود | پهنای باند ماهانه
 • Plesk Onyx | کنترل پانل
 • نامحدود | دیگر امکانات
 • نامحدود | دیتا بیس
پلن IR-WIN SE
 • 250 مگابایت | فضای میزبانی
 • نامحدود | پهنای باند ماهانه
 • Plesk 12.x | کنترل پانل
 • نامحدود | دیگر امکانات
پلن IR-WIN SD
 • 500 مگابایت | فضای میزبانی
 • نامحدود | پهنای باند ماهانه
 • Plesk 12.x | کنترل پانل
 • نامحدود | دیگر امکانات
پلن IR-WIN SC
 • 1 گیگا بایت | فضای میزبانی
 • نامحدود | پهنای باند ماهانه
 • Plesk 11.x | کنترل پانل
 • نامحدود | دیگر امکانات
پلن IR-WIN SB
 • 2 گیگا بایت | فضای میزبانی
 • نامحدود | پهنای باند ماهانه
 • Plesk 12.x | کنترل پانل
 • نامحدود | دیگر امکانات
پلن IR-WIN SA
 • 4 گیگا بایت | فضای میزبانی
 • نامحدود | پهنای باند ماهانه
 • Plesk Obsidian | کنترل پانل
 • نامحدود | دیگر امکانات
پلن IR-WIN PF
 • 6 گیگا بایت | فضای میزبانی
 • نامحدود | پهنای باند ماهانه
 • Plesk 12.x | کنترل پانل
 • نامحدود | دیگر امکانات
پلن IR-WIN PE
 • 8 گیگا بایت | فضای میزبانی
 • نامحدود | پهنای باند ماهانه
 • Plesk Obsidian | کنترل پانل
 • نامحدود | دیگر امکانات
پلن IR-WIN PD
 • 10 گیگا بایت | فضای میزبانی
 • نامحدود | پهنای باند ماهانه
 • Plesk Obsidian | کنترل پانل
 • نامحدود | دیگر امکانات
پلن IR-WIN PC
 • 12 گیگا بایت | فضای میزبانی
 • نامحدود | پهنای باند ماهانه
 • Obsidian | کنترل پانل
 • نامحدود | دیگر امکانات
پلن IR-WIN PB
 • 14 گیگا بایت | فضای میزبانی
 • نامحدود | پهنای باند ماهانه
 • Plesk Obsidian | کنترل پانل
 • نامحدود | دیگر امکانات
پلن IR-WIN PA
 • 16 گیگا بایت | فضای میزبانی
 • نامحدود | پهنای باند ماهانه
 • Plesk Obsidian | کنترل پانل
 • نامحدود | دیگر امکانات

Powered by WHMCompleteSolution